Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Profi-Vill Korlátolt Felelősségű Társaság ​ (székhely: 2081 Piliscsaba, Fő út 43. ​, adószám: 10834637-2-13​ , mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Profi-Vill Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye(És egyben panasz ügyintézés helye): 2081 Piliscsaba, Fő út 43.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@slrsolar.hu
Cégjegyzékszáma: 13 09 066711  Adószáma: 10834637-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36309346608

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség: +36 1 700 2323 ; info@tarhely.com

Alapvető rendelkezések

1.1. ​ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”, elérési útja: www.slrsolar.hu) az a Profi-Vill Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 2081 Piliscsaba, Fő út 43. , adószám: 10834637-2-13 , mint Eladó/Vállalkozó, továbbiakban: “Eladó/Vállalkozó”) által szállított termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: “Termékek/Szolgáltatások) értékesítésének alapvető feltételeit szabályozó dokumentum. Az ÁSZF az Eladó/Vállalkozó és Vevő/Megrendelő (továbbiakban: “Vevő/Megrendelő”) által megkötött egyedi szerződés, keretszerződés vagy az elfogadott/teljesített vevői/megrendelői megrendelés (“Egyedi Szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. Vevő/Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, részletesen áttanulmányozta, és annak teljes tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés között, az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Egyedi Szerződés teljesítése során a felek kizárják a Vevő/Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását.

1.2. Az Egyedi Szerződés létrejötte

Vevő/Megrendelő a Termékeket/Szolgáltatásokat, faxon, e-mailen, vagy postai úton küldött ajánlatkéréssel rendelheti meg Eladótól/Vállalkozótól.

Eladó/Vállalkozó a megrendelésekre postai úton vagy e-mailen ajánlatot küldhet, mely tekintetében Eladó/Vállalkozó az abban meghatározott tartamú ajánlati kötöttséget vállal. Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartamán belül Vevő/Megrendelő Eladó/Vállalkozó ajánlatát írásban (postai úton vagy e-mailen) teljes egészében elfogadja, úgy Eladó/Vállalkozó ajánlatának tartalma szerint Egyedi Szerződés jön létre a felek között, mely a Vevő/Megrendelő írásbeli visszaigazolásának Eladó/Vállalkozó által történő kézhezvételének napján lép hatályba. Ha Vevő/Megrendelő az Eladó/Vállalkozó ajánlatát eltérő tartalommal, vagy az ajánlati kötöttség időtartamán túl igazolja vissza, akkor az Egyedi Szerződés nem jön létre a felek között egészen addig, amíg a felek az eltérés, vagy az ajánlati kötöttség tekintetében meg nem állapodnak egymással.

Az Egyedi Szerződés a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, annak minden mellékletével és módosításával együtt.

1.3. Árak

Az árak a Vevő/Megrendelő honlapon történő regisztrálása majd az Eladó/Vállalkozó regisztráció jóváhagyása után lesznek láthatók. A látható árak minden esetben az Eladó/Vállalkozó és a Vevő/megrendelő között történő előzetes szóbeli és írásbeli egyeztetésén elhangzottak alapján kerülnek megjelenítésre. Megjelenített áraink nettó árak melyekre a magyarországi jogszabályoknak megfelelőn 27% ÁFA tartalom rakódik rá.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó/Vállalkozó teljeskörűen tájékoztatja Vevő/Megrendelő -t az akció időtartamáról.

1.3.1 Egyedi szerződés

Az Egyedi Szerződésben foglalt árak vám, adó és egyéb államilag megállapított fizetési kötelezettség nélkül értendők. Az árak nem tartalmazzák, így Vevőt/Megrendelőt terhelik azok a költségek is, melyek speciális csomagolásból, vagy különleges szállítási és raktározási körülményekből származnak kivéve, ha Eladó/Vállalkozó ajánlatában, írásban kifejezetten felajánlotta és az ajánlati árba beleértette ezeket a költségeket.

Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével lehetséges.

1.4. Tulajdonjog átruházás és kárveszélyviselés:

A Termékek/Szolgáltatások tulajdonjoga a vételár Eladó/Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása napját követő munkanapon száll át a Vevőre/Megrendelőre. A tulajdonjog megszerzéséig Vevő/Megrendelő a Termékek/Szolgáltatásokat, mint az Eladó/Vállalkozó tulajdonát köteles raktározni és biztosítani (annak teljes csereértékén), valamint tartozik elszámolni az Eladónak/Vállalkozónak minden egyes ügyletről, beleértve a biztosítási eljárást is. Eladó/Vállalkozó fenntartja a jogát a Termékek/Szolgáltatások visszakövetelésére a vételár kifizetésének késedelme, vagy elmulasztása esetén.

Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladót/Vállalkozót megillető vételár maradéktalan kifizetést nem nyer, úgy Eladó/Vállalkozó jogosult arra a területre belépni, ahol a Terméket üzembehelyezték, és megilleti az elvitel joga, ezzel kapcsolatban a Vevő/Megrendelő birtokvédelmi kifogást nem támaszthat.

A kárveszély a Termékek birtokba adásával száll át a Vevőre/Megrendelőre.

1.5 Szállítási határidők

1.5.1 Szállítási határidő két részre osztható:

’Raktáron’ vagy ’Készleten : x db’ jelöléssel ellátott termékek esetén az Eladó/Vállalkozó vállalja, hogy a termék a szállítási igény jelzésétől számítva maximum 4 munkanapon belül a kért termékeket leszállítja a Vevő/Megrendelő által megadott helyszínre. Amennyiben a leszállítás az Eladó/Vállalkozó-nak önhibáján kívül nem sikerül, úgy az Eladó/Vállalkozó-nak joga van az ismételt kiszállítást csak további díj ellenében megkísérelnie. Amennyiben a leszállítandó terméket az Eladó/Vállalkozó saját hibájából nem tudja leszállítani az ismételt leszállítási kísérlet esetén további díj nem kerül felszámításra.

’Nincs raktáron’ vagy ’Készleten 0 db’ jelöléssel ellátott termékek esetén az Eladó/Vállalkozó vállalja, hogy a terméket a lehető legrövidebb idő alatt beszerzi. A szállítási időt ez esetben a gyári visszaigazolást követően tudja az Eladó/Vállalkozó megtenni a Vevő/Megrendelő felé. Miután a termék megérkezett Magyarországra úgy a ’Raktáron’ vagy ’Készleten: x db’ jelöléssel ellátott termék szerinti szállítási határidő kerül érvénybe.

Amennyiben a Vevő/Megrendelő az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben az Eladót/Vállalkozót megillető egyéb jogokat nem érintve Eladónak/Vállalkozónak lehetősége van

  1. az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat a Vevő/Megrendelő költségére és kockázatára őrizni;
  2. a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett Termékek/Szolgáltatások nettó vételárának/vállalkozói díjának 0.2%-a/nap.

Ha a Vevő/Megrendelő nem veszi át az árut az átadás-átvétel rögzített időpontját vagy a készre jelentést követő 40 napon belül, akkor a 41. napon az ügylet az Eladó/Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Eladó/Vállalkozó jogosult a számla kiállítására és a kikötött vételárra.

A termékeket kizárólag magyarországi címre tudjuk szállítani.

1.5.2 Szállítási módok

A weboldalon megjelenített termékeket futárral történő házhoz szállítással, illetve személyes, telephelyünkön (2081 Piliscsaba, Fő út 43.) történő átvételi lehetőséggel tudjuk kiszállítani/átadni a Vevő/Megrendelő részére

1.6. A Vevő/Megrendelő kötelezettségei

A Vevő/Megrendelő köteles a Termékeket/szolgáltatásokat a vonatkozó műszaki leírásokban és felhasználási útmutatókban meghatározott feltételek szerint használni. Vevő/Megrendelő felelősséggel tartozik a saját telephelyén felmerülő hibákért, hiányokért, beleértve, de nem csak ezekre korlátozva a Termékhez csatlakozó hardverek, szoftverek, berendezések vagy hálózati elemek bármely hibáját, vagy nem rendeltetésszerű működését, illetve a szóban forgó Termékek/Szolgáltatások és a Vevő/Megrendelő hardverei, szoftverei, berendezései és hálózati elemei között felmerülő inter-operabilitási problémákat is. Vevő/Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Termékek/Szolgáltatások felszerelését szakképzett, megfelelő oktatásban részesített személyzet végezze, valamint azt is, hogy az Eladó/Vállalkozó által meghatározott teljesítmény- és környezeti feltételekre vonatkozó követelmények és feltételezések teljesüljenek. A fentieken túlmenően Vevő/Megrendelő a telephelyén köteles biztosítani a Termékek/Szolgáltatások megfelelő őrizetét is az átadás-átvételi eljárás folyamata alatt.

1.7. Felelősség korlátozása és a felek kötelezettsége

A szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegés kivételével Eladó/Vállalkozó szerződésszegésből származó maximális kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti vételár/vállalkozási díj nettó összegének 3 (három) %-át azzal, hogy kötbér esetleges alkalmazása esetén az Eladó/Vállalkozó által megfizetésre kerülő kötbér ezen maximált összegbe beszámít.

Eladó/Vállalkozó kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevétel kiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért.

Vevő/Megrendelő a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen kívüli károkozásból eredő követeléseit kizárólag csak az Eladóval/Vállalkozóval, mint jogi személlyel szemben érvényesíti. Kijelenti, hogy az Eladó/Vállalkozó ügyvezetésével (Ptk. 3:21.§-ban meghatározott vezető tisztségviselőivel) és felügyelőbizottsági tagjaival szemben ilyen követelést nem érvényesít, ellenük pert nem indít.

A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében.

Az Eladó/Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, a Termékek/Szolgáltatások üzemeletetéséhez szükséges dokumentációkat a Vevő/Megrendelő részére átadta és azt a Vevő/Megrendelő hiánytalanul átvette. Átadás-átvétel esetén a leszállított Termékek/Szolgáltatások átvételét a Vevő/Megrendelő írásban igazolja az Eladó/Vállalkozó felé.

A Vevő/Megrendelő akkor teljesített szerződésszerűen, ha a Termékeket/Szolgáltatásokat szállítólevéllel együtt átvette és a vétálarat az Egyedi Szerződésben foglaltak szerint megfizette az Eladó/Vállalkozó részére.

1.8 Fizetési feltételek

Vevő/Megrendelő az Eladót/Vállalkozót megillető vételárat/vállalkozási díjat az Eladó/Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra a számla kibocsátásától az egyedi szerződésben megjelölt napon belül köteles átutalni. Amennyiben a Vevő/Megrendelő Eladóval/Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vételárat, vételár részletet, vagy más Eladói/Vállalkozói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Eladó/Vállalkozó egyéb jogait, az Eladó/Vállalkozó felfüggesztheti a szállítást és ezzel egyidőben késedelmi kamatot követelhet (mindkettőt egy esetleges bírósági ítéletet megelőzően és azt követően is). A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva a Ptk. 6:155. § szerint számítandó a vételár teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett. A felfüggesztés tartamával az Eladó/Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. Az Eladó/Vállalkozó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Vevő/Megrendelő megtéríteni köteles.

1.9. Vis Maior

Sem a Vevő/Megrendelő, sem az Eladó/Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő és így nem áll a felek ellenőrzése alatt, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: kormányintézkedés, jogszabály, vagy egyéb állami szerv intézkedése, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), embargó, sabotage, tengeri katasztrófa, sztrájk és munkavállalói viták.

Amennyiben valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, az Egyedi Szerződés teljesítésének határideje meghosszabbodik az esemény, illetve annak elhárításához szükséges idő tartamával.

Amennyiben bármely fél vis maior miatt 30 napot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsége teljesítésben, lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni. Amennyiben az Egyedi Szerződés a fenti módon szűnik meg, a felek elszámolnak egymással.

2.0 Elállás

Amennyiben a Termékek/Szolgáltatások még nem kerültek leszállításra, a Vevő/Megrendelő az Eladóhoz/Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhat az Egyedi Szerződéstől, feltéve, hogy az alábbi átalány-kártérítési fizetési kötelezettségének eleget tesz:

  1. 0 – 15 nappal az Egyedi Szerződés létrejöttét követően, az Egyedi Szerződésben foglalt vételár 5%-a;
  2. 16 – 30 nappal az Egyedi Szerződés létrejöttét követően, az Egyedi Szerződésben foglalt vételár 15%-a;
  3. 30+ nappal az Egyedi Szerződés létrejöttét követően, az Egyedi Szerződésben foglalt vételár 25%-a;

3.0 Rendelés menete

3.1 Regisztráció elfogadása után a termékek árai láthatóvá válnak és a termékek rendelhetőek, egyszerűen kosárba helyezhetőek.Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

3.2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, a főoldalra lépve folytathatja a válogatást. Ha minden rendben van és a megrendelés mellett dönt akkor a Megrendelem gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

3.3. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait, így a megrendelés számát is. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

3.3.1. Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Üzemeltető részére való elküldéséig a megrendelési felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, (pl. termék törlése a kosárból). Törölni a Megrendelő úgy tud, hogy a termék jobb felső sarkában található kis „x” gombra kattint. Törlés esetén nem szükséges frissíteni az oldalt. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Akciós termékek esetében, az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Ha készlethiány miatt az akciós áron megrendelt termék nem szállítható, úgy ennek tényéről, – a rendelés feldolgozását követően – Üzemeltető elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt.

3.4. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

  • Banki előre utalással történő teljesítés: A megrendelés visszaigazolása után PRO-FORMA számlát állítunk ki. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően kezdjük el a termék beszerzését amennyiben nincs raktáron vagy a termék feladását amennyiben raktáron van. Banki előreutalás kizárólag EUR-ban lehetséges!
  • Banki utólagos fizetés : A termék(ek) fizetését az Egyedi szerződésben megállapított fizetéssel a leszállítás teljesítése után átutalással kell a Vevő/Megrendelő-nek kiegyenlítenie.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

3.5. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

3.6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

3.6.1. A megrendelések feldolgozásáról az üzemeletető elektronikus visszaigazolást küld

3.6.2. Amennyiben a termék nincs raktáron akkor az Eladó/Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a termék beszerzését és a gyári visszaigazolást megkapva haladéktalanul értesíti a Vevő/Megrendelőt a várható szállítási határidőről.
Amennyiben a termék raktáron van az Eladó/Vállalkozó visszajelzést küld  Vevő/Megrendelő részére a várható kiszállítás vagy átvétel várható időpontjáról

3.6.3 A kiszállítás/átvevés elindításakor/átvevésekor újabb visszajelzést küld az Eladó/Vállalkozó a Vevő/Megrendelő részére.

3.6.4 A végszámla a teljesítés után kiállításra kerül és vevő részére e-mailen átküldésre kerül. A számla nem elektronikus számla!

4.0 Jótállás , Szavatosság

A jótállási/szavatosság feltételek a Garancia tájékoztatásban tekinthető meg.

5.0 Panaszkezelés

5.1  Az Üzemeltető a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

6.0 Vegyes rendelkezések

6.1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.